O NAS

POMYSŁ NA DZIAŁALNOŚĆ RADY SOŁECKIEJ

 • Założenie strony internetowej, gdzie podawane będą informacje o działalności sołectwa, ogłoszenia itp. Strona także może by ć wykorzystywana do umieszczania reklam sponsorów sołectwa.
 • Pozyskiwanie pieniędzy na Fundusz Sołecki poprzez:
1. Zabawy wiejskie
2. Pozyskiwanie sponsorów
3. Pozyskiwanie funduszów z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na np. kursy       plastyczne, spotkania rodzin z problemami wychowawczymiz psychologiuem, dzielnicowym, pracownikami i    instytucji społecznych.
 • Założenie Centrum Aktywności Społecznej i pozyskiwanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Incjatyw Obywatelskich(FIO), Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego itp.
 • Współpraca z Radą Parafialną przy organizacji spotkań okolicznościowych np.Dzień Matki itp.,gdzie podcza stakich spotkań można zbierać środki finansowe (sprzedaż rysunków czy kart  zrobionych przez dzieci)
 • Podjęcie współpracy z zespołami folklorystycznymi z innych miejscowości i udział naszego zespołu w występach np. w Janowicach
 • Pozyskanie sponsorów dla zespołu piłkarskiego Sokół Krzywa, gdzie można wykorzystać naszą stronę internetowa i ogrodzenie boiska w bardzo korzystnym miejscu(przy drodze krajowej nr 94)
 • Zorganizowanie turnieju piłkarskiego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży na terenie boiska w Krzywej, który można połączyć z festynem. Turniej taki można zorganizowac pod patronatem Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy oraz Wójta
 • Poprawa jakości dróg dojazdowych do pól o domów poprzez pozyskanie kruszywa zerwanego ze starych jezdni(wykorzystabie funduszu sołeckiego)
 • Udzielanie porad cywilno-prawnych dla osób potrzebujacych pomocy przy sprawach, cywilnychy, karnych, pracowniczych, rodzinnych itp.(spadki, procedury karne, procedury postępowania w sprawach nieletnich i rodzinnych)-wykorzystanie bloogu, e-maila i strony internetowej, czy też spotkania cykliczne z dzielnicowym, lub innym wyspecjalizowanym f-szem policji
 • Działąnia na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Krzywej poprzez naciski na umiejscowienie fotoradaru lub znaków informujących o kontrolach drogowych, które ograniczą liczbę wypadków,wnioskowanie o częstsze patrole WRD KMP Legnica i WRD KWP Wrocław
 • Wakacyjne warsztaty sportowe dla dzieci i młodzieży prowadzone przez trenerów i instruktorów oraz zawodników Sokoła Krzywa(wykorzystanie funduszy unijnych na wynagrodzenia)
 • Reprezentowanie mieszkańców Krzywej przed róźnego rodzaju instytucjami w celu pozytywnego załatwienia spraw ważnych dla społeczności lokalnej
 • Podjęcie działń mających na celu dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywej
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW