DZIAŁALNOŚĆ RADY

Skład Rady Sołeckiej na dzień 29.11.2016r. po wceśniejszej rezygnacji kilku człnków to:
Kozłowski Bogdan
Smaś Robert
Markowicz Marta
Palczak Paweł
Wybrano nowego sołtysa

Po wyborach rady gminy oraz wójta przyszedł czas na wybór sołtysa naszej miejscowości. Podczas zebrania wyborczego zdecydowaną większością głosów sołtysem Krzywej został Janusz Tera.Wybrano również radę sołecką, która będzie organem wspierającym sołtysa. W skład rady sołeckiej weszli:


 • Bielecka Agnieszka
  Kozłowski Bogdan
  Kubrak Anna
  Markowicz Marta
  Palczak Paweł
  Smaś Robert
 • Sudół Małgorzata


Rada Sołecka składa się z 7 osób. Organ ten wspomaga i współpracuje z sołtysem w jego działalności, a szczególnie w realizacji zadań o charakterze planującym, wykonawczym i zarządzającym. Rada Sołecka działa kolegialnie i uchwala okresowe plany pracy dla swej działalności oraz dokonuje podziału pracy pomiędzy swoich członków. Kompetencją Rady Sołeckiej objęte są w szczególności następujące sprawy:


 • -opracowanie projektów podziału środków wyodrębnionych w budżecie gminy do dyspozycji sołectwa;
 • -inicjatywy dotyczące udziału mieszkańców oraz programów i planów działań; współorganizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji.

 • Zadania rady

 • -współdziałanie z miejscowymi organizacjami społecznymi w sprawach kształtowania właściwych postaw mieszkańców: gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury współżycia mieszkańców, wzajemnego -szacunku, gospodarności, poszanowania mienia;
 • -działania oświatowo–wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego;
 • -organizowanie różnych form pomocy sąsiedzkiej;
 • -organizowanie opieki i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży;
 • -podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • -organizowanie i współdziałanie z właściwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

  Dochodami sołectwa mogą być:

 • -dotacje budżetu gminy;
 • -przychody własne, które mogą pochodzić z wpływów określonej działalności, w tym:
 • -dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem gminnym;
  -dochody z najmu lub dzierżawy obiektów będących w gestii sołectwa;
  -dochody z imprez, wystaw, koncertów, konkursów organizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  -dobrowolne wpłaty osób fizycznych prawnych,

  Natomiast środki finansowe z budżetu sołectwa mogą być przeznaczone w szczególności na:

 • -dofinansowanie komunalnych czynów społecznych,
 • -wyposażenie, remont i utrzymanie dróg dojazdowych,
 • -utrzymanie i konserwację mienia gminnego oraz komunalnego przekazanego w zarząd sołectwa;
 • -pokrycie kosztów związanych z działalnością techniczno–organizacyjna organów sołectwa;
 • -środki finansowe sołectwa są przekazywane do budżetu gminy.
 • Niebezpieczna droga K94

  W związku z kolejnym w naszej miejscowości wypadkiem śmiertelnym w którym zginęły dwie osoby zdecydowałem się na zintensyfikowanie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na drodze krajowej nr 94 w miejscowości Krzywa i na trasie Krzywa-Okmiany. W imieniu rady sołeckiej w Krzywej wystąpiłem z pismem do Komendy Miejskiej Policji w Legnicy wnioskując o podjęcie działań na rzecz  usytuowania w Krzywej fotoradaru, wybudowania chodnika, sprawdzenie prawidłowości oznakowania drogowego oraz zwiększenia patroli f-szy Wydziału Ruchu Drogowego z miernikami prędkości na terenie naszej miejscowości. W dniu 29.10.2010r. weszła w życie tzw. Ustawa Fotoradarowa, która przekazała uprawnienia odnośnie zarządzania fotoradarami istniejącymi oraz budowę nowych na Inspekcję Transportu Drogowego. Wg założeń w/w instytucja na wniosek gminy, po rozstrzygnięciu, czy istnieje zagrożenie, decydować będzie o budowie nowego fotoradaru. Od lipca 2011roku rusza natomiast Centrum Automatycznego Nadzoru nd Ruchem Drogowym, którego celem będzie poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Polski. W związku z powyższym do w/w instytucji zostały skierowane pisma z wnioskami mającymi na celu poprawę sytuacji na drodze Krajowej nr 94 w Krzywej i na trasie Krzywa-Okmiany.


  Mieszkańcy Krzywa 10.05.2014r.
  Sołectwa Krzywa
  Gminy Chojnów
  Wójt Gminy Chojnów
  Mieczysław Kasprzak


  W N I O S E K
  mieszkańców miejscowości Krzywa


  W związku z rażącym naruszaniem przepisów ruchu drogowego na odcinku drogi gminnej(szutrowej) dojazdowej do pól od strony Kościoła w Krzywej(skrót do miejscowości Stary Łom) zwracamy się z prośbą o spowodowanie oznakowania drogi gminnej(znakami drogowymi) ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia prędkości, które to ograniczenie jest szczególnie często łamane przez kierujących samochodami osobowymi i ciągnikami rolniczymi. Naruszenia takie skutkują zagrożeniami dla osób poruszających się po drodze do swoich domów, jak też dla dzieci, które pokonują tenże odcinek drogi w drodze do szkoły i przedszkola oraz bawią się w pobliży drogi. Ponadto bardzo agresywna i brawurowa jazda na powyższym odcinku drogi przez kierowców, co do których istnieje podejrzenie, że nie posiadają uprawnień do kierowania i mogą być nietrzeźwi stanowi zagrożenie dla naszych mieszkańców i powoduje zakurzenie przy akrobacjach samochodowych. Wnosimy także o rozważenie możliwości zbudowania progów zwalniających na tymże odcinku drogi oraz pokrycie drogi w okolicach budynków mieszkalnych asfaltem(ok. 150metrów), co z pewnością nie nadwyręży zbytnio budżetu gminy, a przyczyni się do poprawienia warunków bezpieczeństwa na drodze oraz komfortu naszego zamieszkania. Jednocześnie przypominamy, że droga gminna(szutrowa)stanowiąca skrót z Krzywej do Starego Łomu (za budynkami mieszkalnymi)posiadała zakaz poruszania się pojazdami innymi niż rolnicze, który to zakaz nie jest respektowany. Jednocześnie informujemy, o czym z pewnością Wójt wie, że warunki techniczne dotyczące umieszczania znaków na drodze określa rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, a z wnioskami o zmiany w organizacji ruchu, np. o ustawienie nowych znaków drogowych, mogą występować zarówno mieszkańcy, jak i policja oraz zarządca drogi, którym niewątpliwie jest Wójt. Nadmieniamy także, że odpowiedni wniosek o sprawdzenie stanu oznakowania drogi gminnej oraz zwiększenie nadzoru patroli ruchu drogowego nad kierującymi pojazdami w powyższym obszarze został skierowany do Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.
  Z uwagi na powyższe wnosimy o :
  oznakowanie drogi gminnej znakami ograniczającymi prędkość w okolicy budynków mieszkalnych nr 40,40A,42,46,47 oraz znakami zakazu ruchu(z wyłączeniem ciągników rolniczych) na drodze stanowiącej skrót do Starego Łomu(droga od końca zabudowań w Krzywej przy silosach i dzikim wysypisku w kierunku Starego Łomu)
  zbudowanie progów zwalniających w obrębie zabudowań mieszkalnych
  pokrycie asfaltem odcinka drogi mieszczącego się przy zabudowaniach(ok. 150metrów)
  W załączeniu:
  1. Lista osób potwierdzających konieczność zmian na odcinku drogi gminnej mieszczącej się przy posesjach nr 40,40A,42,46,47
  2. Pismo do Komendy Miejskiej Policji w Legnicy


  Z poważaniem
  Do wiadomości:
  Komenda Miejska Policji w Legnicy
  Przewodniczący Rady SołeckiejBogdan Kozłowski

  W załączeniu pismo do Komendanta Miejskiego Policji

  w Legnicy mł.insp. Sławomira Bąka

  Rada Sołecka                                                                                      Krzywa 08.06.2011r.

  Sołectwa Krzywa

  Gminy Chojnów

   

   

  K  O  M  E  N  D  A  N  T

  Miejski Policji w Legnicy

  mł. insp. Sławomir Bąk

   

   

                          W związku z pogarszającym się stanem bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze krajowej nr 94, jak też wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej Rada Sołecka miejscowości Krzywa zwraca się z prośbą o wsparcie działań sołectwa w Krzywej mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na drodze krajowej nr 94 w miejscowości Krzywa oraz na trasie Krzywa-Okmiany. Powyższy odcinek drogi jest miejscem szczególnie niebezpiecznym o czym może świadczyć chociażby kolejny wypadek śmiertelny z dnia 28.05.2011r. w którym zginęły dwie osoby, inne wypadki śmiertelne i liczne kolizje drogowe. Powodem tychże zdarzeń drogowym w większości przypadków jest notoryczne przekraczanie prędkości przez zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego(kierowców samochodów jak i motocyklistów), brak oznakowania o ograniczeniach prędkości między Krzywą, a zjazdem na autostradę A-4 oraz brak chodnika dla pieszych, którzy muszą się szczególnie w miejscach wylotowych z Krzywej poruszać poboczem.

  W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o podjęcie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w szczególności o:

   

  Ø          zwiększenie intensywności kierowania na powyższy odcinek drogi patroli WRD KMP Legnica wyposażonych w urządzenia do pomiaru prędkości,

  Ø          sprawdzenie infrastruktury drogowej, jej oznakowania i ewentualne wystąpienie do Zarządu Dróg Krajowych i Autostrad o zmianę istniejących uchybień(w szczególności oznakowanie o ograniczeniu prędkości oraz chodnik dla nie chronionych uczestników ruchu drogowego),

  Ø          rozważenie możliwości umieszczenia w naszej miejscowości masztu ze stacjonarnym fotoradarem, lub pozytywne zaopiniowanie takiego rozwiązania stosownym służbom,

   

  Mamy nadzieję, że proponowane przez nas rozwiązania, przy Pańskim poparciu doprowadzą do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, a co za tym idzie ograniczą w znacznym stopniu liczbę potrąceń, kolizji czy też wypadków drogowych tak częstych w naszej miejscowości.

   

  Do wiadomości:

  Wójt Gminy Chojnów

  Zarząd Dróg Krajowych i Autostrad

  Inspekcja Transportu Drogowego

  Z poważaniem:

  Sołtys Janusz Tera

   

  Przewodniczący Rady Sołeckiej

  Bogdan Kozłowski

  Rada Sołecka                                                                                    Krzywa13.06.2011r.

  Sołectwa Krzywa

  Gminy Chojnów

  Generalna Dyrekcja Dróg

  Krajowych i Autostrad

  00-848Warszawa

  ul.Żelazna 59

   

                          W związku z pogarszającym się stanem bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze krajowej nr 94, jak też wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej Rada Sołecka miejscowości Krzywa zwraca się z prośbą o wsparcie działań sołectwa w Krzywej mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na drodze krajowej nr 94 w miejscowości Krzywa oraz na trasie Krzywa-Okmiany. Powyższy odcinek drogi jest miejscem szczególnie niebezpiecznym o czym może świadczyć chociażby kolejny wypadek śmiertelny z dnia 28.05.2011r.w którym zginęły dwie osoby, inne wypadki śmiertelne i liczne kolizje drogowe. Powodem tychże zdarzeń drogowym w większości przypadków jest notoryczne przekraczanie prędkości przez zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego(kierowców samochodów jak i motocyklistów), brak oznakowania o ograniczeniach prędkości między Krzywą, a zjazdem na autostradę A-4 oraz brak chodnika dla pieszych,którzy muszą się szczególnie w miejscach wylotowych z Krzywej poruszać poboczem.

                  W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o podjęcie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w szczególności o:

   

  Ø           sprawdzenie istniejącej infrastruktury drogowej w miejscowości Krzywa oraz na trasie Krzywa-Okmiany woj.dolnośląskie gmina Chojnów droga krajowa nr 94 oraz naprawę istniejących uchybień(w szczególności oznakowanie o ograniczeniu prędkości oraz budowa chodnika dla nie chronionych uczestników ruchu drogowego),

  Ø           wystąpienie do Inspekcji Transportu Drogowego zwnioskiem o rozważenie możliwości umieszczenia w naszej miejscowości masztu ze stacjonarnym fotoradarem, co jest uzasadnione dużą ilość wypadków drogowych(w tym śmiertelnych) oraz kolizji na terenie naszej miejscowości i na trasie Krzywa-Okmiany, lub pozytywne zaopiniowanie takiego rozwiązania stosownym służbom,

   

                        Mamy nadzieję, że proponowane przez nas rozwiązania,przy Państwa poparciu doprowadzą do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, a co za tym idzie ograniczą w znacznym stopniu liczbę potrąceń,kolizji czy też wypadków drogowych( w tym śmiertelnych) tak częstych w naszej miejscowości.

   

   

  Z poważaniem:

  Sołtys Janusz Tera

   

  Przewodniczący Rady Sołeckiej

  Bogdan Kozłowski

  Rada Sołecka                                                                                    Krzywa13.06.2011r.

  Sołectwa Krzywa

  Gminy Chojnów

  WojewódzkaInspekcja Transportu Drogowego we Wrocławiu

  51-165Wrocław ul. Krzywoustego 28

   

                          W związku z pogarszającym się stanem bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze krajowej nr 94, jak też wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej Rada Sołecka miejscowości Krzywa zwraca się z prośbą o wsparcie działań sołectwa w Krzywej mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na drodze krajowej nr 94 w miejscowości Krzywa oraz na trasie Krzywa-Okmiany. Powyższy odcinek drogi jest miejscem szczególnie niebezpiecznym o czym może świadczyć chociażby kolejny wypadek śmiertelny z dnia 28.05.2011r.w którym zginęły dwie osoby, inne wypadki śmiertelne i liczne kolizje drogowe. Powodem tychże zdarzeń drogowym w większości przypadków jest notoryczne przekraczanie prędkości przez zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego(kierowców samochodów jak i motocyklistów), brak oznakowania o ograniczeniach prędkości między Krzywą, a zjazdem na autostradę A-4 oraz brak chodnika dla pieszych, którzy muszą się szczególnie w miejscach wylotowych z Krzywej poruszać poboczem.

                  W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o podjęcie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w szczególności o:

   

  Ø           sprawdzenie istniejącej infrastruktury drogowej w miejscowości Krzywa oraz na trasie Krzywa-Okmiany woj.dolnośląskie gmina Chojnów droga krajowa nr 94 oraz naprawę istniejących uchybień(w szczególności o znakowanie o ograniczeniu prędkości oraz budowa 

  Ø           rozważenie możliwości umieszczenia w naszej miejscowości masztu ze stacjonarnym fotoradarem, co jest uzasadnia dużą ilość wypadków drogowych(w tym śmiertelnych) oraz kolizji na terenie naszejmiejscowości i na trasie Krzywa-Okmiany, lub pozytywne zaopiniowanie takiego rozwiązania stosownym służbom,

   

                       Mamy nadzieję, że proponowane przez nas rozwiązania,przy Państwa poparciu doprowadzą do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, a co za tym idzie ograniczą w znacznym stopniu liczbę potrąceń,kolizji czy też wypadków drogowych( w tym śmiertelnych) tak częstych w naszej miejscowości.

   

   

  Z poważaniem:

  Sołtys Janusz Tera

   

  Przewodniczący Rady Sołeckiej

  Bogdan Kozłowski

  Rada Sołecka                                                                                    Krzywa13.06.2011r.

  Sołectwa Krzywa

  Gminy Chojnów

  Wójt Gminy Chojnów

  Mieczysław Kasprzak

   

                          W związku z pogarszającym się stanem bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze krajowej nr 94, jak też wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej Rada Sołecka miejscowości Krzywa zwraca się z prośbą o wsparcie działań sołectwa w Krzywej mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchudrogowego na drodze krajowej nr 94 w miejscowości Krzywa oraz na trasie Krzywa-Okmiany. Powyższy odcinek drogi jest miejscem szczególnie niebezpiecznym o czym może świadczyć chociażby kolejny wypadek śmiertelny z dnia 28.05.2011r.w którym zginęły dwie osoby, inne wypadki śmiertelne i liczne kolizje drogowe. Powodem tychże zdarzeń drogowym w większości przypadków jest notoryczne przekraczanie prędkości przez zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego(kierowców samochodów jak i motocyklistów), brak oznakowania o ograniczeniach prędkości między Krzywą, a zjazdem na autostradę A-4 oraz brak chodnika dla pieszych, którzy muszą się szczególnie w miejscach wylotowych z Krzywej poruszać poboczem.

                 W związku z powyższym zwracamy się z prośbą opodjęcie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w szczególności o:

   

  Ø           wystąpienie do Zarządu Dróg Krajowych iAutostrad o zmianę istniejących uchybień(w szczególności oznakowanie o ograniczeniu prędkości oraz budowa chodnika dla nie chronionych uczestników ruchu drogowego),

  Ø           wystąpienie do Inspekcji Transportu Drogowego z wnioskiem o rozważenie możliwości umieszczenia w naszej miejscowości masztu ze stacjonarnym fotoradarem, co jest uzasadnione dużą ilość wypadków drogowych(w tym śmiertelnych) oraz kolizji na terenie naszej miejscowości i na trasie Krzywa-Okmiany, lub pozytywne zaopiniowanie takiego rozwiązania stosownym służbom,

   

                     Jednocześnie chcemy poinformować Pana, że w świetleistniejących przepisów właściwy miejscowo Wójt składa wniosek o zamontowanie masztu z fotoradarem do właściwej Inspekcji Transportu Drogowego( w naszym przypadku jest to oddział we Wrocławiu), która to instytucja po uzyskaniu opinii właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji( w naszym przypadku jest to Komendant Wojewódzki we Wrocławiu) o zagrożeniu w ruchu drogowym na danym odcinku, wyraża pozytywną decyzję co do umieszczenia fotoradaru. Mamy nadzieję,że proponowane przez nas rozwiązania, przy Pańskim poparciu doprowadzą do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, a co za tym idzie ograniczą w znacznym stopniu liczbę potrąceń, kolizji czy też wypadków drogowych( w tym śmiertelnych) tak częstych w naszej miejscowości.

   

   

  Z poważaniem:

  Sołtys Janusz Tera

   

  Przewodniczący Rady Sołeckiej

  Bogdan Kozłowski

  Podział Funduszu Sołeckiego w kwocie 17.579,37zł na 2013rok

  1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej:

  Ławy 24szt.x512zł=12.288zł

  Stoły 4x500zł=2000zł

  Razem 14.288zł

  2. Inne wydatki:

  1000zł

  3. Ogrodzenie boiska wiejskiego:

  Siatka ogrodzeniowa 

  700zł

  4. Tłuczeń na drogi:

  1591,37zł
  Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW